ОРГАНИ ШКОЛЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Милан Крстић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Невенка Јовић

Никола Топаловић

Директор руководи школом, стара се о функционисању и квалитету школске делатности, организацији наставе и условима за остваривање наставног плана и програма, школских програма и годишњег програма рада школе, прати наставни рад, ваннаставне активности, спроводи одлуке Школског одбора и надлежних органа Министарства просвете, сарађује са наставницима, родитељима, ученицима…

ШКОЛСКИ ОДБОР

ШКОЛСКИ ОДБОР броји девет чланова (структуру чине по три представника локалне заједнице, Наставничког већа и родитеља). Одбор је орган управљањa школом који се стара о обезбеђивању свих услова за рад школе (материјални, технички, стручни, финансијски…) и остваривање делатности школе (наставни план и програм, школски програм, годишњи програм рада школе, ваннаставне, културне, друштвене активности…).

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ (чине га сви наставници, стручни сарадници и директор) прати и разматра остваривање свих школских активности, анализира постигнућа ученика у учењу, владању, на такмичењима, у ваншколским и ваннаставним активностима, предузима мере и активности на унапређивању наставног рада и укупне делатности школе, покреће школске пројекте, разматра стручне теме, организациона и сва друга питања из области школског живота…

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА (чине их сви наставници који изводе наставу у једном разреду) утврђују успех и постигнућа ученика, прате реализацију наставног плана и програма, одлучују о васпитно-дисциплинским мерама, утврђују и предлажу мере и активности за унапређивање наставног рада, остварују све задатке утврђене школским програмом и Годишњим програмом рада.

СТРУЧНА ВЕЋА

– Стручно веће за језик и књижевност и комуникације (наставници српског језика, енглеског језика и немачког језика),
– Стручно веће уметности (наставници ликовне и музичке културе),
– Стручно веће друштвених наука (наставници географије и историје),
– Стручно веће природних наука и технологија (наставници физике, биологије, хемије, математике, техничког и информатичког образовања),
– Стручно веће наставника физичког васпитања,
– Стручно веће наставника разредне наставе.

АКТИВИ

– Актив за развојно планирање,
– Актив за развој школског програма,
– Актив за вредновање и самовредновање рада школе.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ чине руководиоци стручних већа, педагог, психолог и директор, а ово тело координира школске активности, прати остваривање наставних и школских задатака и активности.

ПЕДАГОШКО - ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА

– Јелена Кенић – школски психолог

– Сташа Марин – педагог

– Словенка Симић – педагог

– Љиљана Радевић – логопед

Педагог и психолог школе су стручни сарадници који непосредно прате рад наставника и ученичка достигнућа, тешкоће, потребе, развојне појаве, примереност школских програма и захтева могућностима и способностима ученика, квалитет наставе, процењују ученичке способности, интересовања, умећа, сарађују са наставницима, родитељима и ученицима…

e-mail педагошко-психолошке службе: pavlesavicppsluzba@gmail.com

e-mail педагога: pavlesavicpedagog@gmail.com

САВЕТ РОДИТЕЉА

САВЕТ РОДИТЕЉА – свако одељење има свог представника и учествује у остваривању школских задатака, посебно када су у питању програми излета, екскурзија, наставе у природи, ваннаставне активности, као и сва друга питања која су од значаја за наставу, учење, сарадњу родитеља и школе…